When in Rome do as the Romans do

When in Rome do as the Romans do…
Câu này tiếng Việt mình dịch ra là “Nhập gia tuỳ tục”, có nghĩa là vô nhà người ta, thấy nhà nào chửi tục thì phải tuỳ theo họ chửi mình cái gì mà lựa lời chửi lại… thật nhân văn.
On the evening in Rome.