Với đa số thiện nam tín nữ thì theo Phật đạo để từ bi hỷ xả là đủ

Với đa số thiện nam tín nữ thì theo Phật đạo để từ bi hỷ xả là đủ. Nhưng xét đến cùng, Đạo Phật đề cao Tuệ.
Với đa số người làm các việc cụ thể, ý chí và nhiệt tình, năng động là đủ. Nhưng lãnh đạo là số ít. Thước đo quan trọng nhất cho họ là tầm nhìn.