Trong một chiều nhìn khác

Trong một chiều nhìn khác, những CSCĐ vừa chắp tay cảm tạ nhân dân bị chửi không tiếc lời vì đã không biết “nhục,” không biết sử dụng bạo lực để trấn áp nhân dân, để bị bắt mà không biết làm gì để chống cự lại.
Điều mà những người đang chỉ trích quên là, nhiều khi dũng khí của con người không nằm ở bạo lực, mà nằm ở chỗ người ta biết chắp tay, quỳ gối.