Nhiễm trùng cơ hội ( An opportunistic infection)

Nhiễm trùng cơ hội ( An opportunistic infection)
Nhiễm trùng cơ hội là nhiễm trùng do vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng gây bệnh gây nên khi hệ thống miễn dịch của cơ thể vật chủ bị suy yếu hoặc hoặc do tăng độc lực của các loài vi sinh vật.
Tác nhân gây nhiễm trùng cơ hội gọi là các vi sinh vật gây bệnh có điều kiện. Chúng có thể là vi sinh vật ký sinh – bình thường đã có khả năng gây bệnh hay cộng sinh hoặc hỗ sinh – bình thường không gây bệnh.
(An opportunistic infection is an infection caused by pathogens (bacteria, viruses, fungi, or protozoa) that take advantage of an opportunity not normally available, such as a host with a weakened immune system. Many of these pathogens do not cause disease in a healthy host that has a normal immune system. However, a weakened immune system or a penetrating injury presents an opportunity for the pathogen to infect.)
Thuật ngữ:
opportunistic: (adj) cơ hội
infection: nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, truyền nhiễm.
pathogen: mầm bệnh
bacteria: vi khuẩn
fungi: nấm
protozoa: sinh vật thuộc giới nguyên sinh
immune system: hệ miễn dịch
penetrating injury: vết thương hở
Tham khảo: https://vi.wikipedia.org/…/Nhi%E1%BB%85m_tr%C3%B9ng_c%C6%A1…
https://en.wikipedia.org/wiki/Opportunistic_infection
See Translation