Chuyện ông Cục trưởng và tư duy quản lý

Chuyện ông Cục trưởng và tư duy quản lý
Vấn đề không phải là bất khả thi hay khả thi. Vấn đề nằm ở tư duy quản lý.
Khi anh “chọn cho”, tức lập danh sách được phép là anh chọn việc dễ về mình, đẩy việc khó cho người dân và doanh nghiệp. Khi anh “chọn bỏ”, tức lập danh sách cấm. Người dân, DN chỉ cần nhìn vào danh sách đó, cái gì không cấm thì được phép làm, không cần “xin-cho”. Cách này vất vả cho nhà quản lý, nhưng tạo thông thoáng và thuận lợi cho người dân & Doanh nghiệp. Anh chọn cách nào thể hiện tư duy quản lý của anh như vậy !
Ý kiến đầy đủ được chia sẻ với báo Một Thế Giới như dưới đây: