Chết chết

Chết chết. Hồi anh Nhân làm bộ chưởng giáo dục, anh ấy làm cách mạng 3.0, tức là vận động 3 lần nói không: Không tiêu cực, không thành tích và không đào tạo không chuẩn.
Giờ anh về làm bí thơ Sài gềnh, anh bảo muốn biến nó thành đô thị thông minh. Thế thì cuộc kách mệnh 4.0 chuẩn bị được phát động rồi. :((.
Tiếp tục 4 không cái gì đây???